گریتینگ با پوشش رنگ:
در شهرسازی و ساختمان سازی که زیبایی ظاهر اهمیت دارد از پوشش رنگ برای گریتینگ استفاده می شود چرا که هارمونی رنگ ها باعث چشم نوازی نما می شود.از جمله مزایای این نوع گریتینگ تولید در رنگ های مختلف است که بنا به درخواست متقاضی محترم انتخاب می شود.
گریتینگ ها بعد از تولید و پاشش رنگ ، برای تثبیت رنگ در کوره قرار میگیرند.
در تصاویر زیر نمونه ای از گریتینگ با پوشش رنگ آورده شده است .