معمول ترین نوع پایه های حصار کشی لوله گالوانیزه گرم و یا لوله سیاه داربستی و یا قوطی پروفیل می باشد.