بار وارده به گریتینگ:
میزان بار وارده به گریتینگ بر روی تسمه های باربر می باشد.لذا عوامل تعیین کننده مقاومت گریتینگ را می توان اینگونه نام برد:
1.ضخامت و ارتفاع تسمه باربر
2.طول تسمه باربر(که هر قدر کوتاهتر باشند،مقاومت گریتینگ بالا می رود.)
3.فاصله بین تسمه های باربر در چشمه گریتینگ(مش بندی گریتینگ)
همچنین طول تسمه های باربر به عواملی مانند : طول دهنه بارگذاری و یا فاصله بین نگه دارنده های زیرین گریتینگ(همانند نبشی یا ناودانی)بستگی دارد که طراحی این تسمه با توجه به محل نصب انجام میگیرد. 


تاثیر چشمه در وزن گریتینگ و میزان مقاومت آن:

مهمترین تاثیر را فاصله ی بین باربرهای گریتینگ داشته و در واقع با کم شدن فاصله ی بین آنها، علاوه بر افزایش وزن، مقاومت و استحکام گریتینگ را بالا می برد. ولی فاصله ی بین رابطها تاثیر محسوسی در این امر نگذاشته و درواقع بی تاثیر هست. تنها نکته ی قابل توجه اشیایی عبوری و اندازه ی آنها مهم می باشند که این فاصله را کم یا زیاد می کند. همچنین زیبایی نیز از موارد موثر در چشمه گریتینگ خواهد بود.

در تصاویر زیر آنالیز میزان بار وارده صحیح و غلط در گریتینگ آورده شده است.بارگذاری غلط در گریتینگ
 
بارگذاری غلط در گریتینگ

بارگذاری صحیح در گریتینگ                                                                                                                                                 
                             در 
جدول زیر مشخصات فنی و حداکثر میزان تحمل بار انواع گریتینگ رایج در صنعت آورده شده است.